Velocitat del vent trends
Loading…

Generant gràfics i taules...
Trend
km/h
Màx
km/h
Mín
km/h
Mitja
km/h
Rang
km/h
+0.52
1.2,0.9,3.8,3.1,1.3,1.0,1.4,1.0,1.2,2.6,3.1,2.2
3.80 0.90 1.90 2.90
+2.00
0.5,0.0,0.0,0.5,0.4,0.4,0.5,0.4,0.7,0.2,0.5,0.4,0.2,3.5,1.1,1.6,3.4,1.4,0.8,2.5,0.0,1.0,0.0,1.9,1.2,0.9,3.8,3.1,1.3,1.0,1.4,1.0,1.2,2.6,3.1,2.2
3.80 0.00 1.24 3.80
-0.12
0.4,3.5,2.9,1.2,1.3,3.1,2.4,1.5,2.7,0.5,0.9,3.7,1.5,2.8,1.3,0.6,0.3,2.9,1.9,0.3,0.6,2.1,2.1,0.7,0.6,0.0,0.1,0.1,2.4,0.0,0.0,1.7,0.8,0.0,0.8,0.4,0.5,0.0,0.0,0.5,0.4,0.4,0.5,0.4,0.7,0.2,0.5,0.4,0.2,3.5,1.1,1.6,3.4,1.4,0.8,2.5,0.0,1.0,0.0,1.9,1.2,0.9,3.8,3.1,1.3,1.0,1.4,1.0,1.2,2.6,3.1,2.2
3.80 0.00 1.29 3.80
+0.91
0.1,0.8,0,2.2,1,0.2,1,0.8,0.2,0.1,0,0.4,2.2,0.8,0,0.8,2,0.8,0.5,0,0.3,0.3,0,0.4,0.8,0,0.3,0.2,0,0,0.7,0.1,0.5,1.5,1.2,1.6,0,0,1.4,0.2,0,0.4,0.7,2.2,0.2,1,1.4,1.2,0.4,0,1.3,1.6,1.3,1.1,0.8,0.3,2.9,2.4,0.5,0.3,0,0,2.9,0.5,0,0,0,1.5,2.6,1.3,2.2,0.5,0.4,3.5,2.9,1.2,1.3,3.1,2.4,1.5,2.7,0.5,0.9,3.7,1.5,2.8,1.3,0.6,0.3,2.9,1.9,0.3,0.6,2.1,2.1,0.7,0.6,0,0.1,0.1,2.4,0,0,1.7,0.8,0,0.8,0.4,0.5,0,0,0.5,0.4,0.4,0.5,0.4,0.7,0.2,0.5,0.4,0.2,3.5,1.1,1.6,3.4,1.4,0.8,2.5,0,1,0,1.9,1.2,0.9,3.8,3.1,1.3,1,1.4,1,1.2,2.6,3.1,2.2
3.80 0.00 1.03 3.80
-10.97
7.65,12.45,11.95,10.25,10.3,11.15,11.45,10.7,13.75,14.6,14.25,13.75,15.15,13.15,12.6,14.6,12.35,11.45,11.95,12.2,12.15,10.85,11.7,9.2,9.75,8.15,8.95,8.35,9.3,10.55,9.65,5.05,2.5,3.65,4.2,5.55,5.65,3.4,3.9,1.9,0.35,1.45,0.25,1.4,1.05,0,0,0,0.05,0,0.6,0.65,2.05,0.9,0.75,0.8,0.6,1.1,0.75,3.1,0.1,0.4,0.05,0.7,0.75,0.4,0.25,1.4,1,0,0.25,0.4,1.6,0.6,0.5,0.05,1.3,0.4,1.4,0.65,0.15,0.15,0.6,0.15,0.1,0.35,0.3,1.35,0.8,0.7,0.1,0.55,1.2,1.2,0.8,0.65,1.45,0.95,1.6,1.45,0.15,1.45,0.25,0,2.05,1.75,0.45,3.2,1.25,2.75,2.1,0.7,2.6,2.05,0.45,2.4,0.45,2.1,0.65,0.05,1.25,0,1.25,0.4,0.45,0,0.45,0.45,0.55,0.35,0.3,2.3,2.5,1.1,1.25,0.5,1.55,2.35,2.2,1.2,1.1,2.85,2.2
16.00 0.00 3.40 16.00
-4.86
2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,5.6,7.16,2.86,6.54,9.38,8.7,6.84,7.64,7.9,8.72,9.88,8.72,13.14,10.92,6.48,4.18,9.72,6.2,4.06,4.88,4.5,2.04,2.96,4.04,7.28,4,3.44,6.98,7.72,10.56,10.36,2.14,1.16,0.7,3.28,3.2,4.3,9.74,12.22,11.88,8.36,12.12,10.32,11.3,14.6,13.82,13.88,11.58,12.46,11.16,8.7,9.06,9.66,3.74,4.64,4.6,1.48,1.02,0.64,0,0.26,1.44,0.62,0.78,1.48,0.18,0.74,0.92,0.24,0.84,0.42,0.84,0.72,0.3,0.24,0.98,0.32,0.9,0.86,1.02,1.22,0.68,1.52,1.7,2.2,1.88,1.4,1.16,0.64,0.5,0.34,0.44,0.4,2.2,0.86,2.18,1.18,2.63333
16.00 0.00 4.46 16.00
-5.90
9.475,11.4375,18.65,16.625,15.2125,11.9125,9.9,6.2375,8.3375,4.325,5.9375,4.25,4.8,2.0875,3.4375,4.35,5.4625,3.6625,1.725,3.875,7.7875,6.6375,7.25,2.025,7.7875,8.3375,15.7375,4.0875,2.3625,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,7.475,4.3125,9.6625,6.8875,6.6625,9.3,9.975,12.5,7.4375,6.2875,6.7875,4.4625,4.2125,2.3375,5.125,5,5.175,8.175,10.5125,1.7875,1.3875,2.975,5.45,11.3625,10.7375,10.575,10.9,14.0875,13.875,11.9875,10.975,8.8,8.6375,3.975,3.7125,0.8625,0.2625,0.325,1.125,1.3875,0.3125,0.7,0.4125,0.6875,0.9375,0.2625,0.525,0.5375,0.9625,1.3625,0.4625,1.8625,1.7,1.875,0.8125,0.725,0.3375,0.875,1.3375,1.825,2.02
24.20 0.00 5.14 24.20
+1.47
0.794444,1.42778,2.32778,1.40556,1.17222,1.52778,0.222222,0.355556,0.777778,0.722222,3.21111,0.977778,2.80556,2.10556,0.205556,1.32222,6.85556,8.82778,10.5333,9.66111,11.6889,9.63333,3.76667,3.45,0.672222,1.08889,2.01667,1.36111,2.47222,5.53889,8.62778,9.64444,8.84444,5.83889,7.12222,9.16667,3.38889,2.11667,2.03889,1.02222,1.72778,3.39444,1.48333,0.933333,1.63333,0.594444,0.95,0.638889,0.544444,1.8,2.76667,2.36111,6.18889,9.5,6.35,9.13889,13.2222,16.4222,10.4056,6.96111,4.71111,3.60556,3.88333,3.79444,5.06111,6.9,5.36667,11.1056,2.42222,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,4.74444,6.72222,7.37778,9.75,8.10556,6.01111,3.33889,4.78333,9.08333,2.22222,4.8,11,12.0444,13.0222,9.82222,5.57778,1.14444,0.644444,0.838889,0.655556,0.577778,0.488889,1.05,1.46111,1.5,0.477778,1.15556,1.96364
24.20 0.00 4.35 24.20
-4.44
14.637,10.6074,8.70741,7.33333,9.4,12.5704,9.08889,7.33704,4.95926,9.01111,13.7074,14.4,15.4667,22.4815,14.0185,11.4148,3.14444,3.41111,1.67778,2.67037,2.41852,8.69259,10.8481,9.33704,1.12222,1.58148,1.87037,0.777778,0.685185,0.459259,0.477778,0.67037,0.940741,2.03704,1.07778,1.63333,0.118519,0.833333,1.8037,1.59259,2.47037,0.777778,3.66667,8.66667,9.72222,11.3259,7.4037,3.04074,0.774074,1.78148,1.25926,5.46667,9.35185,8.55556,5.77037,9.00741,2.6963,1.90741,1.07037,3.1963,1.20741,1.34074,0.862963,0.614815,1.06296,2.63704,1.64444,10.463,7.40741,12.8407,13.8111,7.44444,4.80741,3.42963,3.53333,6.91111,8.13704,4.38519,2.9,2.9,2.9,2.9,2.9,6.98889,8.17407,8.7963,4.72593,4.53333,6.67778,4.31481,11.0963,13.0815,8.16667,1.96296,0.862963,0.6,0.574074,0.907407,1.55926,0.666667,1.52963
30.80 0.00 5.30 30.80
-1.40
3.74211,9.05263,6.43684,4.97895,1.31579,1.89474,1.66579,6.31316,8.52895,6.68421,2.13684,1.39211,0.565789,3.26579,2.01579,2.2,2.01053,3.81053,5.27895,5.27895,4.99474,7.85,10.9368,10.6921,8,4.35526,2.49211,6.03421,5.96842,3.42632,12.6711,10.0237,8.42105,9.26316,9.66579,8.84474,6.80263,11.3368,13.9237,18.8526,16.7605,8.74211,2.84474,2.29737,1.74737,8.13947,10.8816,3.33684,1.47368,1.52105,0.542105,0.507895,0.613158,1.02368,1.87632,1.21579,0.294737,1.61053,1.51316,1.85263,3.72632,9.60789,10.6789,5.97895,1.65789,1.45789,3.11842,8.76579,7.65789,7.93684,2.75,1.45789,2.65,1.17632,1.13684,0.594737,1.70526,3.22895,8.69737,11.25,12.5711,5.69474,4.20789,4.61316,7.65,3.95526,2.9,2.9,2.9,5.90526,9.19737,5.87632,4.79474,4.38421,10.4684,12.0368,3.88947,0.721053,0.578947,0.805263,1.42632,1.08947,2.65
30.80 0.00 5.15 30.80
+2.49
10.1086,1.05679,0.897531,1.45556,4.49877,1.35185,3.07037,1.21481,2.6037,2.59753,1.64815,4.82716,2.54691,1.59877,4.62716,3.02099,2.31605,6.8321,3.89012,4.31358,3.17284,2.63457,2.72469,2.71235,1.47284,6.24691,1.08519,1.93951,7.02346,10.6086,4.86667,3.24321,6.82963,2.75679,3.07531,4.62716,3.95802,0.62716,0.808642,2.22099,1.95185,0.802469,0.496296,1.2358,0.275309,2.22099,4.01852,0.62963,3.29259,2.79877,1.7358,0.391358,1.53333,6.96914,4.5284,1.6321,6.18765,5.22346,0.904938,2.58519,2.29753,4.52963,5.84321,10.2988,7.14074,4.20123,4.76049,11.2506,9.11728,7.88148,11.4173,17.4074,7.4321,2.10494,9.43457,1.92716,0.928395,0.564198,1.61358,0.619753,2.01728,6.25926,7.96667,1.57037,6.85309,6.59753,2.05556,1.29753,1.01975,5.9284,11.7605,4.21852,6.55432,2.9,3.49136,7.95802,4.60864,11.0753,1.7358,0.883951,1.19531
30.80 0.00 4.02 30.80
+0.31
3.75039,4.6793,6.09102,4.49805,4.24414,3.16602,3.27188,3.15586,4.48281,5.07305,4.60039,4.53516,2.79531,6.30586,5.64648,2.18984,2.38867,2.47383,2.22773,2.59531,4.14258,5.62305,5.00586,4.275,4.28633,4.37891,2.76016,2.33984,5.32773,5.84336,4.28398,6.53398,5.07109,4.19922,3.47305,1.83672,2.54766,3.15,3.66133,3.65039,3.86602,3.81055,2.55703,2.98984,2.20039,2.22266,2.57383,2.88555,3.49102,2.59258,2.30469,2.78828,1.82422,3.05117,2.76172,2.25156,2.32578,2.36797,1.87031,2.26133,5.03359,6.23594,6.5,6.5,6.5,5.15156,3.5668,2.62109,6.36094,2.24375,2.01328,2.95391,2.9418,4.08359,3.66328,2.55742,2.97539,7.07617,4.38203,3.7332,1.42188,0.871875,1.54687,2.3543,1.55977,4.26953,4.0207,3.4082,7.22031,7.51914,11.7418,6.89453,1.48438,1.36602,5.39766,4.71406,5.2957,4.99219,5.22656,4.40664,1.06735
30.80 0.00 3.86 30.80

IdiomaIcones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter